Kalendarz
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Author Archive

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem  od dnia 01.04.2018 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 115,00 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo-handlowe w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 22.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 1100.

Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.

Osoby zainteresowane lokalem prosimy o wpłacenie wadium w wysokości 500 zł w kasie BS w Spółdzielni w dniu 26.03.2018 r. do godz.900.

Ogłoszenie o przetargach

L.dz. 230/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetargi:

1. przetarg nieograniczony na remont balkonów szt.10 w budynku 17 Stycznia 2 polegający na skuciu wylewek betonowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wylaniu posadzek wraz z wymianą obróbek blacharskich; w przypadku skucia płytek na balkonach, położenie nowych płytek gress; malowanie farbą sylikonową, uprzednio obłożonych siatką i klejem, ścian balkonowych zewnętrznych i wewnętrznych.

2. przetarg nieograniczony na malowanie  klejowe i olejne klatek schodowych (ściany parteru i piwnic w marmolicie) w budynkach:

Tysiąclecia 27, Kombatantów 4, Mickiewicza 22

Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2018 r.

Oferty na każdy budynek oddzielnie,  należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia  28.02.2018r. do godz. 930.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 lub telefonicznie  23 692-52-27.

Wadium w kwocie 3.000 zł  (na każde zadanie) należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto PKO O/Pułtusk
10 1020 15920000290200123323
do dnia 28.02.2018 r.  do godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 28.02.2018 r.
– na remont balkonów o godz.1000
– na malowanie klatek schodowych o godz. 1030

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne w 2018 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.

I. Opłaty zależne od Spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.
W związku ze starzejącą się substancją mieszkaniową, rosnącymi cenami materiałów oraz kosztów pracy z dniem 1.04.2018 r wzrasta wysokość funduszu remontowego.

  1. Eksploatacja

Wysokość opłaty za eksploatację w 2018 roku nie ulega zmianie od 2011 r. i wynosi:

a) dla właścicieli mieszkań – członków Spółdzielni – 1,71 zł/m2u.

b) dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni – 1,87 zł/m2.

  1. Fundusz remontowy

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku uprzejmie informuje, że w związku ze starzejącą  się substancją mieszkaniową, rosnącymi cenami materiałów oraz kosztów pracy istnieje konieczność podniesienia składki na fundusz remontowy, z obecnej nie zmienianej od 2013 r. stawki 0,80 zł/m2, do 1,00 zł/m2, tj. więcej o 0,20 zł/m2 lokalu.

W związku z powyższym zgodnie z uchwałą nr 14/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dniem 01.04.2018r. zacznie obowiązywać nowa wysokość składki na fundusz remontowy. Środki przeznaczone będą w całości na dodatkowe prace remontowe.

Zwiększony fundusz pozwoli z jednej strony na przyspieszenie spłat funduszu remontowego przez nieruchomości zadłużone z tytułu większego zakresu zrealizowanych remontów niż zebrane środki, zaś z drugiej strony na realizacje dodatkowych prac na nieruchomościach nie zadłużonych. Należy podkreślić, że fundusz remontowy jest przeznaczany wyłącznie na cele remontowe co pozwala na utrzymanie budynków i infrastruktury w  należytym stanie technicznym oraz umożliwia prace modernizacyjne
i poprawę warunków mieszkaniowych oraz oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

 

  1. Opłata za sprzątanie klatek schodowych w 2018 roku pozostaje bez zmian od 2012 r.
    tj. w wysokości 8 zł od lokalu.

 

  1. Opłata za wodomierz

Wysokość opłaty za wodomierz w 2018 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30
za wodomierz.

 

ZESTAWIENIE  OPŁAT   ZA LOKALE  MIESZKALNE   –  OPŁATY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

 a) Dla właścicieli mieszkań -członków Spółdzielni

L.p. Wyszczególnienie Stawka obowiązująca do 31.03.2018r Stawka obowiązująca od 1.04.2018r Różnica %

wzrostu

1.

2.

Eksploatacja

Remonty

1,71

0,80

1,71

1,00

0,00

0,20

0

25

  Razem za m2 p.u. 2,51 2,71 0,00 7,97
3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych 8 8 0,0 0

b) Dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni, osób wynajmujących i zajmujących lokale bez tytułu prawnego

L.p. Wyszczególnienie Stawka obowiązująca do 31.03.2018r Stawka obowiązująca od 1.04.2018r Różnica %

wzrostu

1.

2.

Eksploatacja

Remonty

1,87

0,80

1,87

1,00

0,00

0,20

0

25

  Razem za m2 p.u. 2,67 2,87 0,0 7,49
3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych 8 8 0,0 0
  1. Opłata za wodomierz – bez zmian 2,30.

 

 II. Opłaty niezależne od Spółdzielni, zmiana od 1 stycznia 2018r.

Opłaty stałe za energię cieplną lokali mieszkalnych, zaliczek na energię cieplną CO oraz zaliczek na energię cieplną CW.

Stawki wynikające z Taryfy dla Ciepła PEC, Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2015 r. pozostają na niezmienionym poziomie.

 

Koszty wytworzenia i dostarczenia energii cieplnej z własnych kotłowni wynikają z kosztów obsługi technicznej kotłowni, kosztu zakupu gazu, innych kosztów związanych z eksploatacją w danej kotłowni.

 

Ustalanie zaliczek i rozliczanie kosztów c.o. i c.w. na budynki odbywa się w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za c.o. i podgrzanie wody.

Opłata za zimną wodę i odprowadzenie ścieków

Wysokość opłat pozostaje na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/269/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wysokość opłat od 01.01.2017r. wynosi:

– opłata za 1m3 dostarczonej wody 3,05 brutto,

– opłata za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,36 zł brutto.

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków są rozliczane na poszczególne budynki. Wszystkie ujęcia ciepłej i zimnej wody muszą być opomiarowane i przypisane ich odbiorcom dla prawidłowego bilansu wody.

Opłata za wywóz nieczystości

Opłata za wywóz nieczystości pozostaje na niezmienionym poziomie. Od 1 lipca 2013 roku, na podstawie „Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty” miesięczne stawki opłat za wywóz nieczystości wynoszą:

1/ Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,35 zł od jednego gospodarstwa domowego.

2/ Dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 19,55 zł od jednego gospodarstwa domowego.

3/ Dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 27,60 zł od jednego gospodarstwa domowego.

4/ Dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 34,50 zł od jednego gospodarstwa domowego.

5/ Dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 40,25 zł od jednego gospodarstwa domowego.

6/ Dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 44,85 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/382/2017 z 26.XI.2017r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zawiera stawki podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie w stosunku do 2016 i 2017 r.

Opłata za podatek od nieruchomości ewidencjonowana jest odrębnie dla każdej nieruchomości
i pozostają w 2018 roku na niezmienionym poziomie.

Obowiązek płacenia podatku spoczywa na właścicielach lokali. Właściciele  lokali wyodrębnionych płacą ten podatek we własnym zakresie w Urzędzie Miasta.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

Kosztami opłaty obciążane są tylko te nieruchomości gdzie wieczyste użytkowanie występuje. Obowiązek płacenia opłaty – podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości jest związany z rodzajem własności lokalu –właściciel lokalu wyodrębnionego ponosi opłatę we własnym zakresie.  Opłata za wieczyste użytkowanie za 2018 rok pozostaje bez zmian.

 

III. Informacje dodatkowe

  1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Spółdzielnia odstępuje od płacenia prowizji bankowych za wpłaty mieszkańców na rachunek Spółdzielni. Opłaty za dokonywanie wpłat na rachunek Spółdzielni będą pobierane od wpłacających zgodnie z obowiązującą w danym banku lub instytucji finansowej tabelą opłat i prowizji. Jednocześnie przypominamy iż jest dostępnych wiele opcji wykonywania przelewów z konta bez dodatkowych prowizji.
  2. Na stronie internetowej smlwpultusk.pl są dostępne obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy oraz Statut Spółdzielni.

Z okazji Nowego Roku Zarząd Spółdzielni życzy Państwu zdrowia i pomyślności.

Pułtusk, 27 grudnia 2017 rok

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ L-W w PUŁTUSKU

 

Przetarg nieograniczony na remont budynku wielorodzinnego

 

O G Ł O S Z E N I E

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg:

1/ przetarg nieograniczony na remont elewacji i ścian zewnętrznych budynku  wielorodzinnego i  remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z wymianą  elementów blacharskich  wraz z dociepleniem dachu metodą wdmuchiwania styropianu granulowanego na budynku przy ulicy Pana Tadeusza 3.

Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.08.2017 r.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7  tel.23 692-52-27.

Wadium w kwocie 5.000 zł  należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 14.06.2017 r.  do godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 14.06.2017 r. o godz.1300

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zawiadamia, że w dniu 27.05.2017 r. (sobota) o godz. 900 w Auli Audytorium Maximum I piętro Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wyborczej,

c) wnioskowej.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 21.05.2016 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2016 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016 – podjęcie uchwały w sprawie jej podziału.

11. Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2017.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.

14. Przyjęcie rezygnacji dwóch członków z pracy w Radzie Nadzorczej – podjęcie uchwał w tej sprawie.

15. Wybory uzupełniające członków /2/  Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w sprawie wyborów do RN.

16. Wybory 2 delegatów / delegata i zastępcy delegata/ na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – podjęcie uchwały w sprawie wyborów delegatów.

17. Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi.

18. Zamknięcie obrad.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 21.05.2016 r. oraz materiały na WZ będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 11  od dnia 11.05.2017 r.

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z tymi dokumentami oraz prawo zgłaszać do Zarządu Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądań muszą być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni na piśmie.

 
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości.

Zarząd SMLW

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kompletnych węzłów cieplnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kompletnych węzłów cieplnych w budynkach: Pana Tadeusza 1, Pana Tadeusza 5, Pana Tadeusza 6, Pana Tadeusza 7, Pana Tadeusza 8 w Pułtusku – wraz z montażem i uruchomieniem.

Wymagany termin realizacji robót do dnia 04.09.2017 r.

Termin płatności za w/w zadanie: styczeń 2018 r.

Ofertę z wyceną każdego węzła należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 05.05.2017 roku do godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością 100 zł  można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 5 tel.23 692-52-27.

Wadium w kwocie 3.000 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto Nr konta PKO O/Pułtusk 10102015920000290200123323 do dnia 05.05.2017 r.  do godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 05.05.2017 r. o godz.1300.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.