Kalendarz
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Artykuły

Przetargi nieograniczone: na remont balkonów, na malowanie klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku
ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetargi:
1. przetarg nieograniczony na remont balkonów szt.35 w budynku
17 Stycznia 2 polegający na skuciu wylewek betonowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wylaniu posadzek wraz z wymianą obróbek blacharskich; w przypadku skucia płytek na balkonach, położenie nowych płytek gress; położeniu struktury, uprzednio obłożonych siatką
i klejem, ścian balkonowych zewnętrznych i wewnętrznych.

2.przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach: Podkomorzego 2, Kolejowa 7A, Zakolejowa 4, Zakolejowa 6, Traugutta 12, Tysiąclecia 29.
Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2019 r.
Oferty na każdy budynek oddzielnie, należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28.01.2019r. do godz. 930.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 lub telefonicznie 23 692-52-27.
Wadium w kwocie 3.000 zł (na każde zadanie) należy wpłacić na konto
PKO O/Pułtusk 10102015920000290200123323 do dnia 25.01.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 28.01.2019 r.
– na remont balkonów o godz.1000
– na malowanie klatek schodowych o godz. 1030
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne w 2019 roku

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.

I. Opłaty zależne od Spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, fundusz remontowy, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

1. Eksploatacja
Wysokość opłaty za eksploatację nie ulega zmianie od 2011 r. i wynosi w 2019 roku:
a) dla właścicieli mieszkań – członków Spółdzielni – 1,71 zł/m2 p.u.

b) dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni – 1,87 zł/ m2 p.u.

2. Fundusz remontowy
Wysokość opłaty na fundusz remontowy w 2019 r. pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1,00 zł/m2 p.u.

3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych pozostaje bez zmian od 2012 r. i wynosi w 2019 roku 8 zł od lokalu.

4. Opłata za wodomierz
Wysokość opłaty za wodomierz w 2019 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30 zł za wodomierz.

Aby przeczytać więcej otwórz załącznik.

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie RODO

Spółdzielnia mieszkaniowa poddaje konsultacjom projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SML-W w Pułtusku.

Ewentualne uwagi i opinie prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zawiadamia, że w dniu 16.06.2018 r. (sobota) o godz. 900 w Auli Audytorium Maximum I piętro Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wnioskowej.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2017 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni.
17 .Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi.

18. Zamknięcie obrad.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r. oraz materiały na WZ będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 11  od dnia 01.06.2018 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z tymi dokumentami oraz prawo zgłaszać do Zarządu Sp-ni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądań muszą być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni na piśmie.
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości i zaproszenia na Walne Zgromadzenie.

Zarząd SMLW

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem od dnia 01.06.2018 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 144,94 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo-handlowe w Pułtusku przy ul. Na Skarpie 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2018 roku w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 10.00.
Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.
Osoby zainteresowane lokalem prosimy o wpłacenie wadium w wysokości 500 zł na konto Spółdzielni PKO O/Pułtusk Nr 10 1020 1592 0000 2902 0012 3323 do dnia 15.05.2018 r. i okazanie potwierdzenia wpłaty do godz. 9.00.

Przetarg na remont elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg:

1/ przetarg nieograniczony na remont elewacji i ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z wymianą elementów blacharskich i dociepleniem dachu metodą wdmuchiwania styropianu granulowanego na budynku przy ulicy Pana Tadeusza 4.

Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2018 r.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.03.2018 r. do godz. 1000.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością 200 zł można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 tel.23 692-52-27.

Wadium w kwocie 5.000 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 26.03.2018 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 26.03.2018 r. o godz.1000.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.