Archive for Listopad 2021

Gospodarowanie odpadami

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarką odpadami w naszym mieście kieruje biuro Burmistrza. Spółdzielnia jako Zarządca zobligowany jest do zabezpieczenia punktów odbioru odpadów i dbania o porządek w ich otoczeniu. Z punktów tych odbierane są wyłącznie posegregowane odpady komunalne to jest ogólnie pojęte odpady powstałe w prowadzeniu gospodarstw domowych.

Z tych punktów odbierane są również w ramach uiszczanych opłat tzw. odpady wielkogabarytowe typu meble, dywany. Termin odbioru wyznaczony jest kilkakrotnie w roku i podawany jest lokatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń. Każdy lokator może we własnym zakresie dostarczyć odpad gabarytowy poza wyznaczonym terminem do punktu odbioru w Płocochowie i zostanie on przyjęty na podstawie wystawionego przez Spółdzielnię ostatniego rozliczenia czynszu.

Zagospodarowanie odpadów powstałych przy remoncie mieszkań, wymianie okien i drzwi leży wyłącznie w gestii lokatora. Prowadzi on tą operację we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach wnoszonych opłat za wywóz odpadów, od lokatora może być przyjęta okresowo pewna ilość odpadów budowlanych w punkcie przyjęć w Płocochowie. Niedopuszczalne jest umieszczanie odpadów budowlanych w pojemnikach na odpady komunalne lub na czas dłuższy niż dwa dni w okolicach boksów i w sposób utrudniający użytkowanie śmietnika.

Zasady gospodarowania odpadami elektrycznymi, elektronicznymi, bateriami, lekami itp. regulują oddzielne przepisy z którymi powinien zapoznać się każdy lokator i do nich stosować.

Nie dostosowania się do powyższego, skutkować może powiadomieniem organów porządkowych z konsekwencjami prawnymi.

Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku posiada do wynajęcia od dnia 01.11.2021 r. lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 141,12 m2 w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 – biurowiec.
Oferty najmu z oferowaną ceną i rodzajem działalności przyjmujemy w biurze Spółdzielni ul. Aleja Tysiąclecia 11; 06-100 Pułtusk.
Lokal posiada media (c.o.; c.w.; z.w.).