Kalendarz
Grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

UZASADNIENIE ZMIAN WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE W 2021 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.

I. Opłaty zależne od Spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęła decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

W związku ze starzejącą się substancją mieszkaniową, rosnącymi cenami materiałów oraz kosztów pracy z dniem 1.04.2021 r wzrasta wysokość funduszu remontowego.

 1. Eksploatacja

Opłaty naliczane właścicielom i użytkownikom lokali mieszkalnych mają charakter cen kalkulacyjnych. Działalność spółdzielni w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) traktowana jest jako działalność niezarobkowa i prowadzona jest bezwynikowo.

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla potrzeb kalkulacji stawek na nieruchomościach przyjęto, że w równym stopniu wg powierzchni użytkowych będą partycypowały
w kosztach eksploatacji wszystkie typy lokali bez względu na ich tytuł prawny.

Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości pomniejszono koszty o pożytki z części wspólnych na nich występujące.

Wysokość opłaty za eksploatację dla poszczególnych nieruchomości jest różna i nie ulega zmianie.

 1. Fundusz remontowy

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku uprzejmie informuje, że w związku ze starzejącą  się substancją mieszkaniową, rosnącymi cenami materiałów oraz kosztów pracy istnieje konieczność podniesienia składki na fundusz remontowy, z obecnej nie zmienianej od 2018 r. stawki 1,00 zł/m2, do 1,20 zł/m2, tj. więcej o 0,20 zł/m2 lokalu.

W związku z powyższym zgodnie z uchwałą nr 16/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dniem 01.04.2021r. zacznie obowiązywać nowa wysokość składki na fundusz remontowy. Środki przeznaczone będą w całości na dodatkowe prace remontowe, w pierwszej kolejności na wymianę oświetlenia na klatkach schodowych – na oświetlenie LED – co pozwoli na oszczędności w kosztach energii elektrycznej.

Zwiększony fundusz pozwoli z jednej strony na przyspieszenie spłat funduszu remontowego przez nieruchomości zadłużone z tytułu większego zakresu zrealizowanych remontów niż zebrane środki, zaś z drugiej strony na realizacje dodatkowych prac na nieruchomościach nie zadłużonych. Należy podkreślić, że fundusz remontowy jest przeznaczany wyłącznie na cele remontowe co pozwala na utrzymanie budynków i infrastruktury w  należytym stanie technicznym oraz umożliwia prace modernizacyjne
i poprawę warunków mieszkaniowych oraz oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

 1. Opłata za sprzątanie klatek schodowych dla poszczególnych nieruchomości jest różna i pozostaje bez zmian.
 1. Opłata za wodomierz

Wysokość opłaty za wodomierz w 2021 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30 zł za wodomierz.

II. Opłaty niezależne od Spółdzielni, zmiana od 1 stycznia 2021r.

Opłaty stałe za energię cieplną lokali mieszkalnych, zaliczki na energię cieplną CO oraz zaliczki na energię cieplną CW opracowano w oparciu o Taryfę dla Ciepła PEC w Pułtusku Sp. z o.o. zatwierdzoną
14 listopada 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą od 1 grudnia 2019 r. i zamówione na 2021 rok moce w PEC Pułtusk.

Ustalanie zaliczek i rozliczanie kosztów c.o. i c.w. na budynki odbywa się w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Koszty wytworzenia i dostarczenia energii cieplnej z własnych kotłowni wynikają z kosztów obsługi technicznej kotłowni, kosztu zakupu gazu, innych kosztów związanych z eksploatacją w danej kotłowni.

Opłata za zimną wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk, zatwierdzona decyzją Nr WA.RET.070.1.130.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie określa że do 31.05.2021 r.:

 1. a) cena za 1m3 dostarczonej wody wynosi 3,24 zł brutto
 2. b) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 6,37 zł brutto

Łączny koszt dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wyniesie w okresie 01.01.2021 – 31.05.2021
– 9,61 zł brutto za 1 m3.

Opłata za odpady komunalne

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Spółdzielni będą zbierane w sposób selektywny w 2021 roku.

Rada Miejska w Pułtusku Uchwałą nr XXXII/299/2020 z dnia 30 września 2020 r. dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując stawki opłat w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki takiej opłaty.

Rada Miejska w Pułtusku Uchwałą nr XXXII/299/2020 z dnia 30 września 2020 r. ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości  20 zł od osoby.

Rada Miejska w Pułtusku uchwałą j.w. ustala podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania  odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  40 zł od osoby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Sposób selekcji odpadów komunalnych ustala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk  przyjęty Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 września 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/323/2020 z 30.XI.2020r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 zawiera niezmienioną stawkę podatku od nieruchomości.

Stawki te od 1 stycznia 2021 roku wynoszą:

– dla budynków mieszkalnych – 0,79 zł/m2 – bez zmian

– dla gruntów pod budynkami – 0,49 zł/m2 – bez zmian

Opłata za podatek od nieruchomości ewidencjonowana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

Obowiązek płacenia podatku spoczywa na właścicielach lokali. Właściciele  lokali wyodrębnionych płacą ten podatek we własnym zakresie w Urzędzie Miasta.

III. Informacje dodatkowe

 1. Przypominamy, że każdy lokal mieszkalny posiada indywidualny numer rachunku bankowego, dedykowany wpłatom za opłaty czynszowe.
 2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i sanitarną oraz dla ułatwienia kontaktów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku prosi o złożenie Oświadczenia
  o doręczaniu korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Prosimy wszystkich mieszkańców Spółdzielni o telefoniczne
  bądź e-mailowo sml-wpultusk@wp.pl:
  – zgłaszanie wszelkich problemów natury technicznej,
  – załatwianie spraw administracyjnych  i finansowych itp.
  Osobisty kontakt z pracownikami w biurze Spółdzielni możliwy jest wyłącznie  w sytuacjach nadzwyczajnych.
 4. Na stronie internetowej smlwpultusk.pl są dostępne obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy oraz Statut Spółdzielni.

Z okazji Nowego Roku 2021 Zarząd Spółdzielni życzy Państwu zdrowia, optymizmu i pomyślności. 

Pułtusk, 28 grudnia 2020 r.

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ L-W w PUŁTUSKU

Comments are closed.