Kalendarz
Styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wszystkie zebrania i zgromadzenia planowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zostają odwołane.

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne w 2020 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.
I. Opłaty zależne od Spółdzielni.
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli decyzję, że wysokość opłat za eksploatację zasobów Spółdzielni, fundusz remontowy, sprzątanie klatek schodowych, opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

 1. Eksploatacja
  Opłaty naliczane właścicielom i użytkownikom lokali mieszkalnych mają charakter cen kalkulacyjnych. Działalność spółdzielni w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) traktowana jest jako działalność niezarobkowa i prowadzona jest bezwynikowo.
  Na podstawie art. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla potrzeb kalkulacji stawek na nieruchomościach przyjęto, że w równym stopniu wg powierzchni użytkowych będą partycypowały w kosztach eksploatacji wszystkie typy lokali bez względu na ich tytuł prawny.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości pomniejszono koszty o pożytki z części wspólnych na nich występujące.
  Wysokość opłaty za eksploatację dla poszczególnych nieruchomości jest różna i nie ulega zmianie.
 2. Fundusz remontowy
  Wysokość opłaty na fundusz remontowy w 2020 r. pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1,00 zł/m2p.u.
 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych dla poszczególnych nieruchomości jest różna i pozostaje bez zmian.
 4. Opłata za wodomierz
  Wysokość opłaty za wodomierz w 2020 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30 zł za wodomierz.

Aby przeczytać więcej otwórz załącznik.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, iż zgodnie z  Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą nr XIX/185/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku, z dniem 01.01.2020r. w naszej Spółdzielni będzie obowiązywała selektywna zbiórka odpadów komunalnych (segregacja). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku opłaty za selekcjonowane odpady przedstawiają się jak poniżej:

 1. Gospodarstwo jednoosobowe – 17,00 zł
 2. Gospodarstwo dwuosobowe – 34,00 zł
 3. Gospodarstwo trzyosobowe – 46,00 zł
 4. Gospodarstwo czteroosobowe – 58,00 zł
 5. Gospodarstwo pięcioosobowe – 68,00 zł
 6. Gospodarstwo sześcioosobowe – 76,50 zł
 7. Gospodarstwo siedmioosobowe – 83,50 zł
 8. Gospodarstwo ośmioosobowe i większe – 92,50 zł

Brak selektywnej zbiórki odpadów będzie skutkował naliczaniem przez Burmistrza ustawowej kary w wysokości podwójnej opłaty.

W celu zabezpieczenia warunków techniczno – organizacyjnych dla potrzeb selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych, Urząd Miasta wyposaży altany śmietnikowe na terenie Spółdzielni w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie dwa razy w roku w terminach wskazanych przez Odbiorcę.  Poza wskazanymi terminami odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we własnym  zakresie. Odpady remontowe i budowlane należy dostarczać do PSZOK we własnym zakresie.

Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

ul. Rybitew 32, 06-100 Pułtusk                                                            

lub

Płocochowo 95, 06-100 Pułtusk

Spółdzielnia zabezpieczy:

 1. System zamykania altan śmietnikowych, umożliwiający dostęp do nich wyłącznie mieszkalnych budynków przypisanych do danej altany.
 2. Altany na odpady będą objęte nowymi systemami dozorowania w zależności do ich specyfiki. Ma to na celu eliminację podrzucania odpadów przez osoby nie upoważnione do korzystania z nich i terenu wokół.
 3. Przypadki składowania odpadów niezgodnie z prawem przez osoby trzecie będą zgłaszane do organów porządkowych (Straż Miejska, Policja) , ścigane.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania  odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka odpadów jest procesem nieodwołalnym. Wynika z Prawa Europejskiego w zakresie wykorzystania surowców wtórnych, szeroko pojętej troski o środowisko naturalne, co leży w interesie nas wszystkich.

System ten pozwala na obniżenie opłat za odpady, co dodatkowo powinno skłaniać do ich selekcji.

Segregowanie odpadów musi stać się nowym codziennym nawykiem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Bardzo istotna jest tutaj dobrze pojęta solidarność mieszkańców, wzajemne zwracanie sobie uwagi na konieczność selekcji odpadów, bo każde odstępstwo od obowiązujących zasad będzie skutkowało opłatami karnymi. Ważne jest również kontrolowanie i zapobieganie dostępu osób trzecich do wiat śmietnikowych, nie udostępnianie kluczy, kodów i innych narzędzi dostępowych do wiat śmietnikowych. Umożliwianie korzystania osobom trzecim jest zabronione, ponieważ niesie duże ryzyko niewłaściwego segregowania odpadów, za co odpowiedzialność finansową poniosą wszyscy mieszkańcy budynków przyporządkowanych do danej wiaty śmietnikowej.

Szczegółowe zasady zbiórki odpadów komunalnych określa Regulamin porządku domowego, a w szczególności Dział VI.

Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą  zaktualizowany Regulamin porządku domowego ukaże się na stronie internetowej www.smlwpultusk.pl.

                                                                                                                      Administracja SML-W w Pułtusku

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku posiada do wynajęcia dwa lokale użytkowe!
Lokalizacja – Pułtusk ul. Na Skarpie 10
Powierzchnia łączna – 220,44 m2
Powierzchnia I – 75,50 m2
Powierzchnia II – 144,94 m2
Możliwość połączenia w jeden lokal.
Wyposażenie: witryny, c.o.; c.w.
Cena wynajmu do negocjacji.
Kontakt telefoniczny: 23 692 52 27, 23 692 55 82.

Przetarg nieograniczony na remont elewacji, ścian i docieplenie dachu budynku przy ulicy Pana Tadeusza 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg:
1/ przetarg nieograniczony na remont elewacji i ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z wymianą elementów blacharskich i dociepleniem dachu metodą wdmuchiwania styropianu granulowanego na budynku przy ulicy Pana Tadeusza 5.
Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2019 r.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10.00.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością 200 zł można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 tel. 23 692-52-27.
Wadium w kwocie 5.000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO/Pułtusk Nr 10 1020 1592 0000 2902 0012 3323 do dnia 08.02.2019 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 11.02.2019 r. o godz.11.00
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi nieograniczone: na remont balkonów, na malowanie klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku
ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetargi:
1. przetarg nieograniczony na remont balkonów szt.35 w budynku
17 Stycznia 2 polegający na skuciu wylewek betonowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wylaniu posadzek wraz z wymianą obróbek blacharskich; w przypadku skucia płytek na balkonach, położenie nowych płytek gress; położeniu struktury, uprzednio obłożonych siatką
i klejem, ścian balkonowych zewnętrznych i wewnętrznych.

2.przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach: Podkomorzego 2, Kolejowa 7A, Zakolejowa 4, Zakolejowa 6, Traugutta 12, Tysiąclecia 29.
Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2019 r.
Oferty na każdy budynek oddzielnie, należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28.01.2019r. do godz. 930.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 lub telefonicznie 23 692-52-27.
Wadium w kwocie 3.000 zł (na każde zadanie) należy wpłacić na konto
PKO O/Pułtusk 10102015920000290200123323 do dnia 25.01.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 28.01.2019 r.
– na remont balkonów o godz.1000
– na malowanie klatek schodowych o godz. 1030
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.