Kalendarz
Styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku informuje, że P.P.U.K. ustaliło na dzień 22.01.2022 r.(sobota) wywiezienie zbytecznych choinek świątecznych na wysypisko.

W związku z tym prosimy o umieszczanie drzewek pozbawionych ozdób, stojaków, donic itp. w punktach odbioru nieczystości przy wiatach, rozlokowanych na osiedlach do wyżej wskazanego terminu.

ADMINISTRACJA

UZASADNIENIE ZMIAN WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE W 2022 r.

Opłaty z tytułu użytkowania lokali dzielą się na zależne i niezależne od Spółdzielni.

I. Opłaty zależne od Spółdzielni, zmiana od 1 kwietnia 2022r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęła decyzję, że wysokość opłat na fundusz remontowy i opłata za wodomierz pozostaje na niezmienionym poziomie.

W związku z ponad przeciętnym wzrostem cen towarów i usług  oraz kosztów pracy z dniem 01.04.2022 r wzrasta wysokość opłat za eksploatację i  sprzątanie klatek schodowych.

  1. Eksploatacja

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku uprzejmie informuje, że w związku z ponad przeciętnym wzrostem cen towarów i usług oraz kosztów pracy istnieje konieczność podniesienia opłat za eksploatację. Obecnie obowiązujące stawki opłat za eksploatację obowiązują od 2019 roku. W latach 2020 – 2021 nie zostały podniesione opłaty ze względu na panującą pandemię COVID 19.

Opłaty naliczane właścicielom i użytkownikom lokali mieszkalnych mają charakter cen kalkulacyjnych. Działalność spółdzielni w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) traktowana jest jako działalność niezarobkowa i prowadzona jest bezwynikowo.

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla potrzeb kalkulacji stawek na nieruchomościach przyjęto, że w równym stopniu wg powierzchni użytkowych będą partycypowały w kosztach eksploatacji wszystkie typy lokali bez względu na ich tytuł prawny.

Zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości pomniejszono koszty o pożytki z części wspólnych na nich występujące.

Wysokość opłaty za eksploatację dla poszczególnych nieruchomości jest zróżnicowana w zależności od ponoszonych kosztów.

  1. Fundusz remontowy

Wysokość opłat na fundusz remontowy w 2022 roku pozostaje na niezmienionym
poziomie tj. 1,20 zł/m2.

Fundusz remontowy jest przeznaczany wyłącznie na cele remontowe co pozwala na utrzymanie budynków i infrastruktury w  należytym stanie technicznym oraz umożliwia prace modernizacyjne i poprawę warunków mieszkaniowych oraz oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

  1. Opłata za sprzątanie klatek schodowych

Zgodnie z uchwałą nr 13/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dniem 01.04.2022 roku wysokość opłaty za sprzątanie klatek schodowych będzie dla wszystkich nieruchomości w tej samej wysokości i wynosić będzie 11 zł od mieszkania.

  1. Opłata za wodomierz

Wysokość opłaty za wodomierz w 2022 roku pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 2,30
za wodomierz.

II. Opłaty niezależne od Spółdzielni, zmiana od 1 stycznia 2022r.

Opłaty stałe za energię cieplną lokali mieszkalnych, zaliczki na energię cieplną CO oraz zaliczki na energię cieplną CW opracowano w oparciu o Taryfę dla Ciepła PEC w Pułtusku Sp. z o.o. zatwierdzoną
10 listopada 2021 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą od 1 grudnia 2021 r. i zamówione na 2022 rok moce w PEC Pułtusk.

Nowa taryfa dla ciepła obowiązuje od 01 grudnia 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku, wprowadza wzrost cen dla grupy odbioru A na poziomie 3,74 % w stosunku do cen dotychczas obowiązujących.

Ustalanie zaliczek i rozliczanie kosztów c.o. i c.w. na budynki odbywa się w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Koszty wytworzenia i dostarczenia energii cieplnej z własnych kotłowni wynikają z kosztów obsługi technicznej kotłowni, kosztu zakupu gazu, innych kosztów związanych z eksploatacją w danej kotłowni.

Opłata za zimną wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk, zatwierdzona decyzją Nr WA.RET.070.1.130.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie określa że do 31.05.2021 r.:

a) cena za 1m3 dostarczonej wody wynosi 3,24 zł brutto

b) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 6,37 zł brutto

Łączny koszt dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wyniesie w okresie 01.01.2021 – 31.05.2021
– 9,61 zł brutto za 1 m3.

Zgodnie z w/w taryfą ceny podane wyżej obowiązywały do 31.05.2021 r.

Projekt taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres po 31.05.2021 roku jest w trakcie rozpatrywana przez Dyrekcję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opłata za odpady komunalne

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Spółdzielni będą zbierane w sposób selektywny w 2022 roku.

Rada Miejska w Pułtusku Uchwałą nr XXXII/299/2020 z dnia 30 września 2020 r. dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując stawki opłat w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki takiej opłaty.

Rada Miejska w Pułtusku Uchwałą nr XL/358/2021 z dnia 29 marca 2021 r. ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości  29 zł od osoby.

Rada Miejska w Pułtusku uchwałą j.w. ustala podwyższoną miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania  odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  58 zł od osoby.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Sposób selekcji odpadów komunalnych ustala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk  przyjęty Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/438/2021 z dnia 22.X.2021r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określa zmienione stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Stawki te od 1 stycznia 2022 roku wynoszą:

– dla budynków mieszkalnych – 0,83 zł/m2 wzrost o 5% w stosunku do stawek 2021 roku,

– dla gruntów pod budynkami – 0,51 zł/m2  wzrost o 5% w stosunku do stawek 2021 roku,

Opłata za podatek od nieruchomości ewidencjonowana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

Obowiązek płacenia podatku spoczywa na właścicielach lokali. Właściciele  lokali wyodrębnionych płacą ten podatek we własnym zakresie w Urzędzie Miasta.

III. Informacje dodatkowe

1. Przypominamy, że każdy lokal mieszkalny posiada indywidualny numer rachunku bankowego, dedykowany wpłatom za opłaty czynszowe.

2. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i sanitarną oraz dla ułatwienia kontaktów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku prosi o złożenie Oświadczenia o doręczaniu korespondencji drogą elektroniczną.

3. Prosimy wszystkich mieszkańców Spółdzielni o telefoniczne bądź e-mailowo sml-wpultusk@wp.pl:
– zgłaszanie wszelkich problemów natury technicznej,
– załatwianie spraw administracyjnych i finansowych itp.
Osobisty kontakt z pracownikami w biurze Spółdzielni możliwy jest wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych.

4. Na stronie internetowej smlwpultusk.pl są dostępne obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy oraz Statut Spółdzielni.

 

Z okazji Nowego Roku 2022 Zarząd Spółdzielni życzy Państwu zdrowia, optymizmu i pomyślności. 

 

Pułtusk, 28 grudnia 2021 rok

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ L-W w PUŁTUSKU

Gospodarowanie odpadami

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarką odpadami w naszym mieście kieruje biuro Burmistrza. Spółdzielnia jako Zarządca zobligowany jest do zabezpieczenia punktów odbioru odpadów i dbania o porządek w ich otoczeniu. Z punktów tych odbierane są wyłącznie posegregowane odpady komunalne to jest ogólnie pojęte odpady powstałe w prowadzeniu gospodarstw domowych.

Z tych punktów odbierane są również w ramach uiszczanych opłat tzw. odpady wielkogabarytowe typu meble, dywany. Termin odbioru wyznaczony jest kilkakrotnie w roku i podawany jest lokatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń. Każdy lokator może we własnym zakresie dostarczyć odpad gabarytowy poza wyznaczonym terminem do punktu odbioru w Płocochowie i zostanie on przyjęty na podstawie wystawionego przez Spółdzielnię ostatniego rozliczenia czynszu.

Zagospodarowanie odpadów powstałych przy remoncie mieszkań, wymianie okien i drzwi leży wyłącznie w gestii lokatora. Prowadzi on tą operację we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach wnoszonych opłat za wywóz odpadów, od lokatora może być przyjęta okresowo pewna ilość odpadów budowlanych w punkcie przyjęć w Płocochowie. Niedopuszczalne jest umieszczanie odpadów budowlanych w pojemnikach na odpady komunalne lub na czas dłuższy niż dwa dni w okolicach boksów i w sposób utrudniający użytkowanie śmietnika.

Zasady gospodarowania odpadami elektrycznymi, elektronicznymi, bateriami, lekami itp. regulują oddzielne przepisy z którymi powinien zapoznać się każdy lokator i do nich stosować.

Nie dostosowania się do powyższego, skutkować może powiadomieniem organów porządkowych z konsekwencjami prawnymi.

Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku posiada do wynajęcia od dnia 01.11.2021 r. lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 141,12 m2 w Pułtusku przy ul. Aleja Tysiąclecia 11 – biurowiec.
Oferty najmu z oferowaną ceną i rodzajem działalności przyjmujemy w biurze Spółdzielni ul. Aleja Tysiąclecia 11; 06-100 Pułtusk.
Lokal posiada media (c.o.; c.w.; z.w.).

Przetarg nieograniczony remont elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku
ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg nieograniczony na:
1/ remont północnej elewacji ścian zewnętrznych (od strony klatek schodowych) budynku wielorodzinnego wraz z wymianą elementów blacharskich przy ulicy Zakolejowa 6 w Pułtusku.
2/ remont północnej elewacji ścian zewnętrznych (szczyt kl. III) budynku wielorodzinnego wraz z wymianą elementów blacharskich przy ulicy Zakolejowa 4 w Pułtusku.
Wymagany termin realizacji robót do dnia 31.07.2021 r.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 08.04.2021 r. do godz. 15.00.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością 200 zł można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 tel. 23 692-52-27.
Wadium w kwocie 5.000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO/Pułtusk Nr 10 1020 1592 0000 2902 0012 3323 do dnia 08.04.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 09.04.2021 r. o godz.10.00.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż lamp oświetleniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku
ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza:

przetarg nieograniczony na dostawę i montaż lamp VOLTEA  Detecta  8/10 W ( wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu) na klatkach schodowych  w budynkach, będących w zasobach Spółdzielni.
Dopuszczamy montaż innej lampy o parametrach w/w lampy.
Ilość lamp do montażu  656 sztuk.
Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2021 r.
Ofertę wykazującą cenę brutto dostawy i montażu  1 szt. lampy ( materiał + robocizna – demontaż starych lamp, naprawa tynku,  przygotowanie instalacji i montaż nowych) należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godz.1500 .

Wszelkich informacji oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 lub telefonicznie  23 692-52-27.

Wadium w kwocie 3.000 zł należy wpłacić na konto
PKO O/Pułtusk 10102015920000290200123323 do dnia  18.02.2021 r.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 19.02.2021 r. o godz. 1030

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.