Kalendarz
Luty 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie RODO

Spółdzielnia mieszkaniowa poddaje konsultacjom projekt Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SML-W w Pułtusku.

Ewentualne uwagi i opinie prosimy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku zawiadamia, że w dniu 16.06.2018 r. (sobota) o godz. 900 w Auli Audytorium Maximum I piętro Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) wnioskowej.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2017 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni.
17 .Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi.

18. Zamknięcie obrad.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017 r. oraz materiały na WZ będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 11  od dnia 01.06.2018 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z tymi dokumentami oraz prawo zgłaszać do Zarządu Sp-ni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i żądań muszą być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni na piśmie.
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości i zaproszenia na Walne Zgromadzenie.

Zarząd SMLW

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem od dnia 01.06.2018 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 144,94 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo-handlowe w Pułtusku przy ul. Na Skarpie 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2018 roku w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 10.00.
Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.
Osoby zainteresowane lokalem prosimy o wpłacenie wadium w wysokości 500 zł na konto Spółdzielni PKO O/Pułtusk Nr 10 1020 1592 0000 2902 0012 3323 do dnia 15.05.2018 r. i okazanie potwierdzenia wpłaty do godz. 9.00.

Przetarg na remont elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetarg:

1/ przetarg nieograniczony na remont elewacji i ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z wymianą elementów blacharskich i dociepleniem dachu metodą wdmuchiwania styropianu granulowanego na budynku przy ulicy Pana Tadeusza 4.

Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2018 r.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.03.2018 r. do godz. 1000.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością 200 zł można odebrać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 tel.23 692-52-27.

Wadium w kwocie 5.000 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 26.03.2018 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 26.03.2018 r. o godz.1000.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem  od dnia 01.04.2018 r. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 115,00 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowo-handlowe w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 22.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. w biurze Spółdzielni pok. 11 o godz. 1100.

Lokal posiada media ( c.o.; c.w.; z.w.). Cena wywoławcza za eksploatację – 12 zł za 1 m2 pow. użytkowej + media + obowiązujący VAT.

Osoby zainteresowane lokalem prosimy o wpłacenie wadium w wysokości 500 zł w kasie BS w Spółdzielni w dniu 26.03.2018 r. do godz.900.

Ogłoszenie o przetargach

L.dz. 230/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku ul. Tysiąclecia 11 tel. 23 692-52-27 i 23 692-55-82 ogłasza przetargi:

1. przetarg nieograniczony na remont balkonów szt.10 w budynku 17 Stycznia 2 polegający na skuciu wylewek betonowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wylaniu posadzek wraz z wymianą obróbek blacharskich; w przypadku skucia płytek na balkonach, położenie nowych płytek gress; malowanie farbą sylikonową, uprzednio obłożonych siatką i klejem, ścian balkonowych zewnętrznych i wewnętrznych.

2. przetarg nieograniczony na malowanie  klejowe i olejne klatek schodowych (ściany parteru i piwnic w marmolicie) w budynkach:

Tysiąclecia 27, Kombatantów 4, Mickiewicza 22

Wymagany termin realizacji robót do dnia 30.06.2018 r.

Oferty na każdy budynek oddzielnie,  należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia  28.02.2018r. do godz. 930.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul. Tysiąclecia 11 pokój nr 7 lub telefonicznie  23 692-52-27.

Wadium w kwocie 3.000 zł  (na każde zadanie) należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto PKO O/Pułtusk
10 1020 15920000290200123323
do dnia 28.02.2018 r.  do godz.900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dniu 28.02.2018 r.
– na remont balkonów o godz.1000
– na malowanie klatek schodowych o godz. 1030

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.